Koszty uzyskania przychodu - nowe limity

Koszty uzyskania przychodu - nowe limity

 • Data publikacji: 24.03.2020, 13:34

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu to wydatki, które podatnik poniósł w celu osiągnięcia bądź zachowania przychodów. Jak to interpretować? Wydawać by się mogło, że wszystkie wydatki, które ponieśliśmy aby uzyskać przychód, możemy uznać za koszty uzyskania przychodu. Jak się jednak okazuje nie do końca. Ta sama ustawa wskazuje bowiem katalog wydatków, które nie mogą być do nich zaliczane. Co się w nim znajduje?

 

Wydatki nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów

 

Przepisy podatkowe nie mówią jasno, jakie rodzaje wydatków, możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Określono jedynie te, których za takowe uznać nie możemy. Lista jest całkiem długa. Znajdują się na niej m.in.:

 • wydatki poniesione na spłatę pożyczek,
 • nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • odpisy z tytułu zużycia auta osobowego,
 • ulepszenie środków trwałych,
 • odsetki od własnego kapitału,
 • wartość własnej pracy pracownika i jego rodziny,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • grzywny i kary pieniężne,
 • darowizny.

Szczegółowy wykaz znajdziemy w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizyczny.

 

Koszty uzyskania przychodu w wyrażeniu kwotowym

 

Koszty uzyskania przychodu dotyczą zarówno osób zatrudnionych, jak również prowadzących działalność gospodarczą. Przykładem takich kosztów mogą być np.wydatki wynikające z konieczności dojazdu do pracy.

Warto wiedzieć, że 1 października 2019 roku weszły w życie znaczące zmiany dotyczące m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z nich, że w 2020 roku zaczną obowiązywać nowe roczne limity kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie ze zmianami będą one wynosić:

 • do 3000 złotych za rok podatkowy, w sytuacji, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego bądź z pracy nakładczej,
 • nie więcej niż 4500 złotych za rok podatkowy, gdy podatnik uzyskuje przychody z kilku źródeł równocześnie,
 • maksymalnie 3600 złotych za rok podatkowy, gdy podatnik mieszka poza miejscowością, w której znajduje się jego zakład pracy,
 • do 5 400 zł za rok podatkowy, gdy drugi i trzeci warunek spełniony jest jednocześnie.

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów

 

Koszty przychodów naliczane mogą być w zryczałtowanej formie, która wynosi 20% lub 50%. Wysokość zastosowania stawki procentowej zależy od charakteru działalności.

Pierwsza z nich obowiązuje w przypadku przychodów, które pochodzą z:

 • działalności naukowej,
 • literackiej,
 • artystycznej,
 • oświatowej,
 • stypendiów sportowych,
 • wynagrodzeń biegłych w postępowaniach sądowych,
 • usług realizowanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów odnosi się do przychodów z działalności wykonywanej głównie z:

 • tytułów praw autorskich i praw pokrewnych,
 • odpłatnego przeniesienia prawa własności przemysłowej.

Koszty uzyskania przychodów - dokumentacja

 

Aby rozliczyć koszty uzyskania przychodu należy je odpowiednio udokumentować. Niezbędne będą zatem dowody księgowe, za które uznaje się: faktury, rachunki, faktury VAT RR oraz dokumenty celne.

Mogą to być także inne formy potwierdzenia, o ile określają one strony transakcji w wiarygodny sposób, posiadają datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, a także podpisy osób uprawnionych. Niezbędna będzie również adnotacja odnośnie przedmiotu operacji i jej wartości.

 

Co możesz uwzględnić jako koszty uzyskania przychodów?

 

Jakie wydatki są najczęściej zaliczane do kosztów uzyskania przychodów? Z pewnością są to wydatki, jakie firma ponosi na utrzymanie i wyposażenie lokalu, domenę internetową, usługi księgowe, sprzęt komputerowy, opłaty bankowe czy samochód. Zaliczają się do nich także koszty towarów handlowych, a także paliwa.

 

 

Źródło: Artykuł partnerski